Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

ХАНДБАЛ

 

 ПРИЕМ - документиПРИЕМ

  

 

Тестове

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11