Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

   

  

1.  З А П О В Е Д № РД09-2133/ 28.08.2020 г - (Дати за провеждане и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация за уч. година 2020/2021)-