ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ 2023/24г.  

Държавно спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" – град София

 

Утвърден държавен прием учебна 2023/2024 г.

 

І. Условия за кандидатстване:
На основание Наредба № 1/30.08.2016г./изм. и доп. в сила от 01.09.2019г./ на ММС и Заповед №РД-09-189/07.04.2023г. на ММС.
Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.
Полагат изпит за проверка на способностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
Ученикът има право да кандидатства по един или два вида спорт от застъпените в училището.
За 6-ти клас - 2 /две/ паралелки с 58 ученици.
За 7-ми клас - 1 /една/ паралелка с 29 ученици.
За 8-ми клас - 1 /една/ паралелка с 29 ученици.
ІІ. Документи:
⦁ Заявление по образец, подписано от кандидат и родител/настойник с пълномощно. Публикувано на сайта на училището и на място в училище.
⦁ Заявление за желаната професия за VIII клас. Публикувано на сайта на училището и на място в у-ще.
⦁ Копие/извадка от електронен дневник на ученическа книжка /не на ученическа лична карта/, подписано от родител или служебна бележка в кой клас е кандидатът.
⦁ Медицинско свидетелство с ЕКГ (на бланка за медицинско за работа).
⦁ Застрахователна полица „Злополука” за дните на изпита по вида спорт. Организирано и на място в училището.
⦁ Оригинал на акт за раждане. За справка.
ІІІ. Срокове за подаване на документи:
Іви тур – 15,16,19,20.06.2023г. от 830ч. до 1500ч. в училището.
ІІри тур – 03,04.08.2023г. 830ч. до 1500ч. в училището.
ІV. Срокове за провеждане на изпити:
Іви тур – 21,22,23,26,27.06.2023г. /по график/.
ІІри тур – 14,15,16.08.2023г. /по график/.
V. Класиране: Извършва се по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете по заявения вид спорт.
VІ. Записване на новоприетите /за записване се представя оригинал на документ за завършен 7 клас или удостоверение за преместване/:
Іви тур – 29.06.- 05.07.2023г. в училището от 830ч. до 1500ч.
ІІри тур –18-23.08.2023г. в училището от 830ч. до 1500ч.

На посочените дати по спортове на първи и втори тур, ще се осъществи и попълване на свободни места за 7,8,9,10 клас.
Начало на учебната година – 01.09.2023 г.

 

 

ПРИЕМ - ДОКУМЕНТИ

 

График за приемни изпити - 2-ви тур

Незаети и свободни места за 2 тур-2023/24г.

Заявление и декларация за прием

Заявление за избор на професия

Заповед тестове за прием в СУ

Тестове за прием на ученици в спортните училища