Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

   

  

 

Дати и График на дейностите за организация, провеждане и оценяване на

изпитите от националните външни оценявания за 2023-2024 уч.година -