Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

   

  

 

 

Дати за провеждане и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на

държавните зрелостни изпити уч. година 2021/2022