Спортно училище "Г е н е р а л  В л а д и м и р  С т о й ч е в" – г р. С о ф и я