Открит урок по биология по новата учебна програма в VІІІ клас, СУ „Ген. Владимир Стойчев“

Посещения: 1512

Използването на дейностния подход, съчетан с интерактивни форми на обучение, вътрепредметни и междупредметни връзки, стратегии за формиране на ценности и партньорски връзки с учениците провокират интерес, креативност и творчество  в учениците!

Това бе наблюдавано от учители по природни науки на открития урок по биология в VІІІ клас на СУ „Генерал Стойчев“- 12.12.2017 г. на тема „Обмяна на веществата и енергията“ под ръководството на г-жа Василка Узунова - Главен учител.

Впечатляваща е динамиката в часа и активността на учениците. Успешно се реализират очакваните резултати на ниво учебна програма и заложените в ДОС ключови компетентности.
Не може да се подмине и фактът, че знанията от учебната програма постоянно се съчетават с приложението им в живота на учениците, а именно  – тренировъчният процес, който е съществена част от тяхното обучение.

На учениците са осигурени възможности да наблюдават, анализират, моделират, изказват предположения и работят в екип.
Важна част в урока се пада и на практическата им дейност, която е свързана с опитното доказване на белтъци, въглехидрати и мазнини, както и изчисляването на индекс на телесна маса.
В съответствие с изискванията на Учебната програма, акцент в урока се поставя и върху здравните познания, свързани със системите, които осъществяват обмяната на веществата.

Присъстващите изразиха удовлетворение от наблюдаваното през часа, както й от показаните знания, умения и изградени ценности и гражданска позиция на учениците.
Неизбежно се наложи и мнението, че използването на съвременни подходи и методи на работа дава възможност за по-успешно усвояване на сложното учебно съдържание по биология и здравно образование.

 

КЪМ ГАЛЕРИЯ >> Открит урок по биология по новата учебна програма в VІІІ клас, СУ „Ген. Владимир Стойчев“