Oбучение по Проект „Образование за утрешния ден“

Посещения: 153

 

През на 4 и 5 ноември 2023г. учители от СУ "Ген. Владимир Стойчев" имаха възможността да повишат своята квалификация, чрез проведено обучение по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 3.4 

 

  • .
  • .